Syfte, mål och betygskriterier
Denna webbplats använder cookies för statistik och anpassat innehåll. Genom att fortsätta navigera på webbplatsen godkänner du denna användning.
Läs mer om cookies här »
JONAS MOLLBERG

Ämne - Musikteori

Ämnet musikteori behandlar gehör, musikaliska former och musikens begrepp. Kunskaper i musikteori bidrar till en musikalisk helhetssyn samt förstärker och utvecklar musikutövandet, musikskapandet och kommunikationen med andra musiker. I ämnet behandlas också notation av musik.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet musikteori ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i allmän musiklära och om musikteoretiska begrepp. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att hantera notskrift samt kunskaper om notationssystemet och om olika musikaliska former. Genom undervisningen ska eleverna ges verktyg och metoder som de får möjlighet att omsätta praktiskt i musicerande och musikskapande.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om metoder för att notera klingande musik samt metoder för egen gehörsträning. Eleverna ska ges möjlighet att analysera musik både teoretiskt och gehörsmässigt för att de ska kunna förstå olika musikaliska skeenden och strukturer. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i harmonisering, arrangering och komposition.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om datorutrustning, programvara och musikteknisk utrustning som kan användas såväl vid gehörsträning som vid arrangering eller komposition av musik. Undervisningen ska innefatta konstnärliga aspekter och inspirera till eget skapande.

Undervisningen i ämnet musikteori ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om musikaliska former, strukturer, musikens språk och musikteoretiska begrepp.
 2. Förmåga att självständigt öva gehöret och att använda sig av det inre hörandet.
 3. Färdigheter i att använda gehöret och förståelse av gehörets betydelse för utövande av musik.
 4. Kunskaper om melodik, harmonik, periodicitet och rytm.
 5. Kunskaper om noter, ackordbeteckningar och andra musikaliska symboler.
 6. Färdigheter i att arrangera och komponera musik.
 7. Kunskaper om musikinstrument och röster, deras klang, funktion och användning.
 8. Förmåga att använda datorn som hjälpmedel vid musikskapande och arrangering.
 9. Förmåga att omsätta kunskaperna i musikteori till skapande och musicerande.

Kurser i ämnet

 • Gehörs- och musiklära 1, 100 poäng.
 • Gehörs- och musiklära 2, 100 poäng, som bygger på kursen gehörs- och musiklära 1.
 • Arrangering och komposition 1, 100 poäng, som bygger på kursen gehörs- och musiklära 1.
 • Arrangering och komposition 2, 100 poäng, som bygger på kursen arrangering och komposition 1.

Gehörs- och musiklära 1, 100 poäng

Kurskod: MUIGEH01

Kursen gehörs- och musiklära 1 omfattar punkterna 1—5 och 9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1—3. I kursen behandlas grundläggande färdigheter i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Musiklära med föredragsbeteckningar, skalor, intervall, notation, notationspraxis, ackord och harmonisering.
 • Grundläggande musikteoretiska begrepp i en eller flera genrer samt jämförelse av de olika genrernas musikteoretiska begrepp.
 • Gehörsträning av puls, rytm, melodi, harmoni och form.
 • Grundläggande satslära och harmonisk analys.
 • Notering av klingande musik.
 • A prima vista-träning.
 • Aktivt lyssnande och diskussion om musikframförande.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för musiklära. Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet och redogör översiktligt för några enkla musikaliska former. I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet vanliga musikteoretiska begrepp. Eleven utför med viss säkerhet enkla gehörsövningar, noterar enkla klingande musikexempel och gör enkla musikaliska analysuppgifter i olika genrer.

Eleven skriver och läser med viss säkerhet noter i två klaver. Eleven sjunger med stöd efter enkla notbilder och på gehör. Eleven värderar med enkla omdömen sitt musicerande med hjälp av musikteoretiska begrepp.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för musiklära. Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet och redogör utförligt för några enkla musikaliska former. I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet musikteoretiska begrepp. Eleven utför med viss säkerhet gehörsövningar, noterar klingande musikexempel och gör musikaliska analysuppgifter i olika genrer.

Eleven skriver och läser med viss säkerhet noter i två klaver samt musicerar efter noter i en klav. Eleven sjunger efter enkla notbilder och på gehör med tillfredsställande kvalitet när det gäller rytm, melodi, harmonik och form. I sitt musicerande kopplar eleven ihop gehör och musikteori. Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt musicerande med hjälp av musikteoretiska begrepp.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för musiklära. Dessutom identifierar eleven med säkerhet och redogör utförligt och nyanserat för några enkla musikaliska former. I redogörelsen gör eleven en välgrundad och nyanserad jämförelse av de musikaliska formerna samt använder med säkerhet musikteoretiska begrepp. Eleven utför med säkerhet gehörsövningar, noterar klingande musikexempel med vedertagen notationspraxis och gör komplexa musikaliska analysuppgifter i olika genrer och med lämplig analysmodell.

Eleven skriver och läser med säkerhet noter i två klaver samt musicerar efter noter i minst två klaver. Eleven sjunger efter notbilder och på gehör med god kvalitet när det gäller rytm, melodi, harmonik och form. I sitt musicerande kopplar eleven ihop gehör och musikteori. Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt musicerande med hjälp av musikteoretiska begrepp samt ger förslag på hur musicerandet kan förbättras.

Dela sidan:  2018-12-13Jonas Mollberg